Управление на общинската собственост

Уважаеми граждани,
Тук ще намерите информация за видовете услуги, срокове и цени, които извършва отдел "Управление на общинската собственост".
 


 Управление на общинската собственост 

 
Електронно заявяване и описание на услуги - ОС

 

Eлектронно заявяване на административни услуги се осъществява чрез Системата за сигурно електронно връчване след регистрация в системата или на официалния адрес на електронната поща на район "Красно село" - СО  office@krasnoselo.bg. Заявленията се подписват с електронен подпис.


Във връзка с изискванията на чл. 11, ал. 1 от Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община и Вътрешните правила, регламентиращи дейността на район "Красно село" по отдаване под наем и продажба на жилищни имоти - частна общинска собственост, включените в картотеката на района, семейства /домакинства/, са длъжни да подават декларация по чл. 6, ежегодно между 1 и 31 декември.
Необходимите формуляри можетe да получите от фронт-офиса на района или оттук:


Заявление и Декларация за актуализация на картотекираните лица


Заявление и Декларация за актуализация на общинските наематели

 

Заявление и Декларация за нови картотеки
   

ДОПЪЛНЕНИ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА, регламентиращи дейността на Район "Красно село" по отдаване под наем на нежилищни имоти - частна общинска собственост и публична общинска собственост -  pdf  
Правила-упр.неж.имоти-23 - (1251.5kb)