Достъп до обществена информация

ПРАВИЛА ОТНОСНО  РЕДА И НАЧИНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕДА НА  НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
 
Предоставянето на достъп до информация е регламентирано в законовите разпоредби на Закона за достъп до обществена информация, поради което следва стриктно да бъде спазвана предвидената в закона процедура:

1.Право на достъп до обществена информация: право на достъп до обществена информация има всяко лице, отговарящо на условията по чл.4 от ЗДОИ.

2.Заявление за достъп:
2.1.На видно за гражданите място се поставя образец на заявлението;
2.2.Подаването и регистрирането на заявление за достъп се извършва в деловодството на район „Красно село”. Заявлението за достъп задължително съдържа реквизитите, изброени в чл.25, ал.1 от ЗДОИ.
трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
описание на исканата информация;
предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
адреса за кореспонденция със заявителя.
Подаденото и регистрирано в деловодството заявление се предоставя чрез секретаря на район „Красно село” за изпълнение на началник отдел ПАИО и ЧР. В случай, че заявлението не съдържа изискуемите реквизити, то се оставя без разглеждане /чл.25, ал.2 от ЗДОИ/. В тези случаи началник отдел ПАИО и ЧР, уведомява чрез секретаря на РА писмено подателя.

3.Разглеждане на заявленията: постъпилото заявление се разглежда във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14-дни след датата на регистриране /чл.28, ал.1 от ЗДОИ/.

4.Удължаване на срока за предоставяне на достъп: срокът може да бъде удължен при следните хипотези:
4.1.при условията на чл.29 от ЗДОИ – при необходимост от уточняване предмета на исканата обществена информация. В този случай от момента на уточняването започва да тече нов 14-дневен срок, в който информацията следва да бъде предоставена.
4.2. при условията на чл.30 от ЗДОИ – когато поисканата в заявлението информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка – срокът по чл.28, ал.1 може да бъде удължен, но с не повече от 10 дни.
4.3. при условията на чл.31 от ЗДОИ – когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й - срокът по чл.28, ал.1 може да бъде удължен, но с не повече от 14 дни. В този случай най-късно в 7-дневен  срок от регистриране на заявлението по чл.24 следва да бъде поискано писменото съгласие на третото лице.
Във всички случаи заявителят се уведомява писмено за удължаването на срока и за причината, която налага това. Началник отдел ПАИО и ЧР в деня на получаването й проверява дали е приложима някоя от разпоредбите, допускащи удължаване на срока и изготвя съответните проекти на уведомителни писма и/или на писма до трети лица за искане на тяхното съгласие по чл.31 от ЗДОИ

5.Препращане на заявлението:
5.1. когато отделните структурни звена на  районната администрация не разполагат с исканата информация, но съществуват данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок от получаване на заявлението, началник отдел ПАИО и ЧР чрез секретаря на районната администрация препраща преписката на съответния орган;
5.2.изготвя уведомление до заявителя, в което задължително посочва наименованието и адреса на съответния орган или юридическо лице, на който заявлението е препратено.

6.Липса на исканата информация: когато след изискано становище от отделните структурни звена в районната администрация  се установи, че никой не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение, началник отдел ПАИО и ЧР чрез секретаря на районната администрация  уведомява за това заявителя в 14-дневен срок.

7. Форми за предоставяне на достъп до обществена информация: достъп до обществена  информация  се предоставя в следните форми:
7.1.преглед на информацията-оригинал или копие;
7.2.устна справка;
7.3.копия на хартиен носител;
7.4.копия на технически носител.
Информацията се предоставя в исканата от заявителя форма, освен в случаите по чл.27 от ЗДОИ.

8.Решение за предоставяне на достъп или отказ за предоставяне на достъп до обществена информация – след като е изяснено каква информация се иска, къде се намира тя, може ли да бъде предоставена, в какъв обем и в каква форма, се издава заповед по утвърдените образци.
8.1.При предоставяне на достъп до обществена информация:
8.1.1.Заповедта задължително съдържа реквизитите по чл.34, ал.1, във връзка с чл.59, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс. За дейностите по събиране на информацията, уведомяване на заявителя и предоставяне на информацията е отговорен началник отдел ПАИО и ЧР.
8.1.2.заповедта се връчва по реда на чл.34, ал.3 от ЗДОИ-лично срещу подпис или по пощата с обратна разписка, като за целта се изготвя придружително писмо, което съдържа:
срок, в който се предоставя достъпът /не по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението/
указания за начина по който следва да се заплатят разходите;
указания за начина по който може да бъде предоставена информацията – на точно определено място в сградата на районната администрация, с подписването на протокол по чл.35, ал.2 от ЗДОИ или по пощата, с писмо с обратна разписка.
Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи и представяне на платежен документ.
предупреждение за разпоредбата на чл.36 от ЗДОИ /отказ от предоставен достъп/
телефон за информация
8.2.Отказ за предоставяне на достъп до обществена информация:
8.2.1.Основанията за отказ са изрично изброени в чл.37 от ЗДОИ, като конкретното основание задължително се посочва в решението за отказ /подробни мотиви и цитиране на конкретна законова разпоредба/. При наличие на основание или при съмнение за наличие на основание за отказ за предоставяне на информация по реда на Раздел ІІ от ЗДОИ, включително и при частичен достъп до информация, най-късно в тридневен срок от постъпване на конкретното заявление, то се препраща на секретаря на РА, придружено със становище на началник отдел ПАИО и ЧР.
8.3.При предоставяне на частичен достъп до информация:
8.3.1.Заповедта за предоставяне съдържа съответно реквизитите и на решение за предоставяне и на решение за отказ за предоставяне на информация.
8.3.2.Частичният достъп може да бъде под формата на:
Предоставяне на информация по част от исканията в заявлението;
Предоставяне на целия носител на информация, със заличени полета, съдържащи информация, достъпа до която е ограничен.

9.Допустими ограничения на правото на достъп до обществена информация: те са в параметрите, очертани с разпоредбата на чл.7, ал.1 от ЗДОИ и са възможни единствено в случаите, в които предмет на писменото заявление или устното запитване по чл.24, ал.1 от ЗДОИ е класифицирана информация, представляваща държавна или друга защитена тайна, когато това е предвидено в закон.
Извън приложното поле на ЗДОИ остава информацията, която:
се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица;
се съхранява в Държавния архивен фонд на Република България

10.Нормативи за разходите по предоставяне на обществена информация: определени със заповед №10/10.01.2001г. на министъра на финансите.

11.Обжалване: във всички случаи, по всяко постъпило заявление за достъп до обществена информация следва да има конкретно решение. Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се обжалват пред  Административен съд София – град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.