Администрация

Администрация

 ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

ПОНЕДЕЛНИК: 13:00 - 16:00 часа

СРЯДА: 9:00 - 12:00 часа

Отдел "Финанси, счетоводство, регистрация и контрол на търговската дейност"
Отдел "Управление на общинската собственост и жилищно настаняване"
Отдел "Правно обслужване и човешки ресурси"
Отдел ГРАО (ЕСГРАОН)

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Отдел "Териториално планиране"
Отдел "Строителство и инвестиции"

Отдел "Опазване и възпроизводство на околната среда и строителен контрол"
Отдел "Култура, образование, спорт, социални дейности, интеграция, комуникация, електронно управление и мобилност"

РАЙОН "КРАСНО СЕЛО" ИМА НОВ ИМЕЙЛ АДРЕС - OFFICE@KRASNOSELO.BG ; 


Кмет на район "Красно село"

ЦВЕТА НИКОЛАЕВА

Стая 211, тел.: 02/895 11 02

ts.nikolaeva@krasnoselo.bg
Приемно време: вторник от 9:00 до 12:00 ч. (след предварително записване на телефон 02/895 11 02) 

Заместник-кмет

инж. Диляна ЖАВОВА

Стая 214, тел. 02 895 11 03

d.zhavova@krasnoselo.bg 

Приемно време: вторник от 9:00 до 12:00 ч. (след предварително записване на телефон 02/895 11 02) 

Заместник-кмет

Станислава ШАЛАМАНОВА

Стая 303, тел. 02/ 895 11 98 

s.shalamanova@krasnoselo.bg

Приемно време: вторник от 9:00 до 12:00 ч. (след предварително записване на телефон 02/895 11 02)
 

Секретар
Димитрина Георгиева

Стая 205, тел.: 02/895 11 60
Приемно време: сряда от 9.00 до 12.00 ч. 

d.georgieva@krasnoselo.bg

Главен архитект
Арх. Мирослав Русев
Стая 407, тел.: 02/895 11 39

m.rusev@krasnoselo.bg
Приемно време: понеделник от 13:00 до 16:00 часа; сряда от 9.00 до 12.00 ч. 

Финансов контрольор

Милен Стоев

Стая № 310; тел. 02/ 895 11 21

Приемно време: понеделник от 13:00 до 16:00 часа;сряда от 9.00 до 12.00 ч. 

m.stoev@krasnoselo.bg

Секретар МКБППМН, СО–район „Красно село“

Вяра Николова

Стая 215, тел 02/895 11 61
Приемно време: понеделник от 13.00 до 16.00 часа; сряда от 9.00 до 12.00 часа 

v.nikolova@krasnoselo.bg

Началник-отдел "Правно обслужване и човешки ресурси"

Радослава Милчева 

ст. 206, тел 02/895 11 59

r.milcheva@krasnoselo.bg

"Човешки ресурси" - А. Пантелеевска; ст. 306, тел. 02 8951 116
Приемно време: понеделник от 13.00 до 16.00 часа; сряда от 9.00 до 12.00 часа 


Началник-отдел "Гражданска регистрация и административно обслужване"

Юлияна Пекова
тел.: 02/895 11 42; 0882 34 30 87 

i.pekova@krasnoselo.bg
Приемно време: понеделник от 13.00 до 16.00 часа; сряда от 9.00 до 12.00 часа 


Началник-отдел "Финанси, счетоводство, регистрация и контрол на търговската дейност"

Стая 307, тел.: 02/895 11 65
Приемно време: понеделник от 13.00 до 16.00 часа; сряда от 9.00 до 12.00 часа 

Търговска дейност

Стая 203, тел.: 02/895 11 64
Приемно време: понеделник от 13.00 до 16.00 часа; сряда от 9.00 до 12.00 часа 
 

Гл. счетоводител
Румяна Стивасарова

Стая 312, тел.: 02/895 11 12

r.stivasarova@krasnoselo.bg
Приемно време: понеделник от 13.00 до 16.00 часа; сряда от 9.00 до 12.00 часа 
 

"Култура, образование, спорт, социални дейности, интеграция, комуникация, електронно управление и мобилност"

Събина Ванчева

s.vancheva@krasnoselo.bg
Стая 215, тел.: 02/895 11 61
Приемно време: понеделник от 13.00 до 16.00 часа; сряда от 9.00 до 12.00 часа 


Отдел "Териториално планиране"
Стая 417, тел.: 02/895 11 30
Приемно време: понеделник от 13.00 до 16.00 часа; сряда от 9.00 до 12.00 часа 

Началник-отдел "Строителство и инвестиции"

Инж. Радослав Димитров

Стая 405 тел.: 02/895 11 31
r.dimitrov@krasnoselo.bg
Приемно време: понеделник от 13.00 до 16.00 часа; сряда от 9.00 до 12.00 часа 

Гл. инженер

Стая 410, тел.: 02/895 11 40
Приемно време: понеделник от 13.00 до 16.00 часа; сряда от 9.00 до 12.00 часа 

Началник-отдел "Опазване и възпроизводство на околната среда и строителен контрол"
Инж. Първолета Жекова
Стая 412, тел.: 02/895 11 19
Приемно време: понеделник от 13.00 до 16.00 часа; сряда от 9.00 до 12.00 часа 

p.zhekova@krasnoselo.bg

отдел "Управление на общинската собственост и жилищно настаняване"
Стая 315, тел.: 02/895 11 11
Приемно време: понеделник от 13.00 до 16.00 часа; сряда от 9.00 до 12.00 часа 

Мл. експерт "Връзки с етажната собственост и култура"
Юлия Георгиева

Стая 307, тел.: 02/895 11 15
Приемно време: понеделник от 13.00 до 16.00 часа; сряда от 9.00 до 12.00 часа 
y.georgieva@krasnoselo.bg

Ст. експерт "Сигурност"
Сашо Младенов

Стая 304 

s.mladenov@krasnoselo.bg

Връзки с обществеността 
Нора Пиперевска - ст. експерт "Връзки с обществеността"

Стая 213, тел. 02/ 895 11 52

n.piperevska@krasnoselo.bg


Фронт-офис, ет. 1
Всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч.; 

Банкова сметка на район "Красно село" - СО за заплащане на такси за административни услуги:

IBAN:BG24SOMB91303124913901
BIC: SOMBBGSF

Кмет

Цвета Николаева

Цвета Николаева

Кмет

Стая 211, тел.: 02 895 11 02

ts.nikolaeva@krasnoselo.bg

Приемно време: вторник от 9:00 до 12:00 ч. (след предварително записване на телефон 02 895 11 02)

Зам.-кмет

Инж. Диляна Жавова

Инж. Диляна Жавова

заместник-кмет

Стая 203, тел.:

d.zhavova@krasnoselo.bg

Инж. Диляна Жавова е родена в гр. София. През 2009 г. завършва Софийски университет, специалност „Балканистика“, с придобита образователна степен „магистър-филолог“.

Администрация

Арх. Мирослав Русев

Арх. Мирослав Русев

Главен архитект

Стая , тел.:

m.rusev@krasnoselo.bg

Милен Стоев

Милен Стоев

Финансов контрольор

Стая 310, тел.: 02 895 11 21

m.stoev@krasnoselo.bg

Приемно време: сряда от 9.00 до 12.00 ч.

Румяна Стивасарова

Румяна Стивасарова

Гл. счетоводител

Стая 312, тел.: 02 895 11 12

r.stivasarova@krasnoselo.bg

Приемно време: понеделник от 13.00 до 16.00 часа; сряда от 9.00 до 12.00 часа

Финанси, счетоводство регистрация и контрол на търговса дейност

Николина Димитрова

Николина Димитрова

Началник-отдел

Стая Стая 312, тел.: 02 895 11 12

n.dimitrova@krasnoselo.net