Обществени обсъждания

Уважаеми граждани,

На тази страница, както и  на сайта на Дирекция "Архитектура и градоустройство" (връзка към сайта), може да получите информация за всички предстоящи обществени обсъждания.

ЗАПОВЕД № РКС24-РА50-1/07.02.2024 г. на Кмета на район "Красно село"-СО за провеждане на обществено обсъждане на проект за Подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ IV-1139, “за ОО и бензиностанция” ПИ с идентификатор 68134.205.1139 по КККР, за създаване на нов УПИ IV-1139 - „за смесено предназначение, бензиностанция, ПГ и ТП“, квартал 45, местност. „ж.к. Бели брези“, район "Красно село", гр. София - заповед 1 ,Заповед 2 ,Обявление КС